Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
piątek,21 lutego
Imienieny:
Eleonora, Feliks, Kiejstus
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa
obrazek

Statut Sołectwa Pietrzykowice
Rozdział 1.
Zasady ogólne
§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Pietrzykowice stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Pietrzykowice.
§ 2. 1. Sołectwo Pietrzykowice jest jednostką pomocniczą Gminy Łodygowice.
2. Samorząd mieszkańców Sołectwa Pietrzykowice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Łodygowice przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28
maja 2010 r.,
3) niniejszego statutu.
3. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o:
1) Gminie należy
przez to rozumieć Gminę Łodygowice,
2) Radzie Gminy należy
przez to rozumieć Radę Gminy Łodygowice,
3) Organach Gminy należy
przez to rozumieć Radę Gminy Łodygowice i Wójta Gminy Łodygowice,
4) Wójcie należy
przez to rozumieć Wójta Gminy Łodygowice,
5) Sołectwie należy
przez to rozumieć Sołectwo Pietrzykowice,
6) Zebraniu Wiejskim należy
przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Pietrzykowice,
7) Sołtysie należy
przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Pietrzykowice,
8) Radzie Sołeckiej należy
przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Pietrzykowice,
9) Statucie należy
przez to rozumieć Statut Sołectwa Pietrzykwice.
§ 3. 1. Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość Pietrzykowice o powierzchni 10,89 km2 .
2. Siedzibą organów jednostki pomocniczej jest miejscowość Pietrzykowice.
3. Organy Sołectwa posługują się następującymi pieczęciami:
a) Sołectwo Pietrzykowice z siedzibą w Pietrzykowicach,
b) Sołtys Sołectwa Pietrzykowice.
Rozdział 2.
Zadania jednostki pomocniczej
§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału
w realizacji zadań Gminy.
2. Do podstawowych zadań Sołectwa należy:
a) przedkładanie inicjatyw w sprawie zmian w statucie Sołectwa, zmian granic, łączenia i podziału w tym
likwidacji Sołectwa,
b) podejmowanie uchwał oraz działań w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego,
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 2
c) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących Sołectwa, a w szczególności opiniowanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa, programów gospodarczych Gminy,
projektów przepisów gminnych i innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym,
d) podejmowanie współpracy z organami Gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi w tym ze szkołami oraz
stowarzyszeniami i organizacjami, których przedmiotem działania będzie rozwiązywanie spraw Sołectwa,
e) wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich sprawach istotnych dla społeczności Sołectwa,
f) troska o mienie sołeckie
g) kształtowanie wizerunku Sołectwa poprzez inicjatywę realizacji programów mających na celu odnowę wsi
i dziedzictwa kulturowego,
h) podejmowanie innych czynności i działań w zakresie spraw określonych w niniejszym Statucie.
§ 5. Swoje zadania Sołecto realizuje poprzez:
a) wykonywanie uchwał Rady Gminy określających priorytety realizowanych zadań,
b) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa na wniosek organów Gminy lub z własnej
inicjatywy
c) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Sołectwa, w ramach przyznanych kompetencji,
d) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
e) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości organów Sołectwa,
f) inicjowanie działań społecznych na rzecz mieszkańców Sołectwa poprzez organizowanie imprez, festynów,
konkursów i zawodów sportowo rekreacyjnych
oraz różnorodnych form życia kulturalnego.
§ 6. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, a prowadzą gospodarkę finansową w ramach
budżetu Gminy.
Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 7. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom Sołectwa, którzy najpóźniej w dniu zwołanego
Zebrania Wiejskiego ukończyli 18 lat i posiadają stałe zamieszkanie na jego terenie.
§ 8. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego
przedstawicielom Gminy,
4) udziału w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieranych organach Sołectwa.
§ 9. 1. Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys lub upoważniony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej:
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 3
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz w roku. O terminie Zebrania
Wiejskiego Sołtys zawiadamia organy Gminy oraz mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty
w Sołectwie poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń o Zebraniu Wiejskim w miejscach publicznych, najpóźniej na
7 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego podając: miejsce zebrania, datę, godzinę i porządek obrad Zebrania
Wiejskiego.
3. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni.
4. Jeżeli Zebranie Wiejskie nie może się odbyć w wyznaczonym pierwszym terminie z powodu braku 10%
uprawnionych do wzięcia w nim udziału mieszkańców, wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut od
pierwszego terminu. W takiej sytuacji zebranie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych
mieszkańców.
§ 10. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej wyłoniony
przez Zebranie Wiejskie.
3. Porządek Zebrania Wiejskiego powinien być konsultowany z Radą Sołecką.
4. Z obrad Zebrania Wiejskiego sporządzony jest protokół, który podpisuje Sołtys lub inny przewodniczący
zebrania i protokolant.
5. Protokół z Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
1) miejsce i datę zebrania,
2) inicjatora zwołania zebrania,
3) stwierdzenie ważności zebrania,
4) porządek zebrania,
5) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji.
6. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki, jeśli były niezbędne do dyskusji.
7. Przewodniczący zebrania czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku Zebrania Wiejskiego.
8. Przewodniczący zebrania może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień.
9. W przypadku stwierdzenia, że sposób wystąpienia albo zachowanie dyskutanta w oczywisty sposób zakłóca
porządek zebrania, bądź uchybia powadze zebrania przewodniczący
przywołuje osobę „do porządku”, a gdy
przywołanie nie przynosi skutku może odebrać jej głos.
10. Przewodniczący zebrania może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub
wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę Zebrania Wiejskiego.
§ 11. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabrania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenie głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądaniu określonego zachowania uczestników zebrania.
2. Przewodniczący zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może
udzielić głosu poza kolejnością.
3. W trakcie zebrania przewodniczący zebrania może udzielić głosu w sprawie zgłoszenia wniosku
o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
1) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
2) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwał,
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 4
3) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
4) tajnego głosowania,
5) przeliczenia głosów,
6) zamknięcia listy kandydatów zgłaszanych przy wyborach,
7) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu uchwały.
4. Przewodniczący zebrania poddaje wniosek pod głosowanie, który powinien być przyjęty większością
głosów.
5. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu Wójtowi Gminy, jego zastępcy lub osobie przez
nich wyznaczonej celem wyjaśnienia omawianej sprawy.
Rozdział 4.
Organy sołectwa i rada sołecka
§ 12. Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie.
2. Sołtys.
§ 13. 1. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) Sołectwa grupującym pełnoletnich
mieszkańców, zamieszkujących na stałe na jego terenie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Rada Sołectwa wspomaga działania Sołtysa.
4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, jest wybierana na okres kadencji Rady Gminy, z tym że
organy te działają do dnia wyboru nowych organów Sołectwa.
§ 14. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należą w szczególności:
1) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej,
2) rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
4) uchwalenie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresu wspólnych prac na
rzecz Sołectwa,
5) upoważnienie Sołtysa do wykonania określonych w upoważnieniu czynności w imieniu Sołectwa,
6) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców, w szczególności
w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy.
§ 15. 1. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako przewodniczący oraz 7 członków Rady.
2. Zadaniem Rady Sołeckiej jest pełnienie funkcji pomocniczodoradczej
Sołtysa.
3. Do zadań Rady Sołeckiej należy ścisła współpraca z Sołtysem w zakresie spraw należących do kompetencji
Sołtysa oraz występowanie do organów Gminy z inicjatywami społecznogospodarczymi
i problemami do
rozstrzygnięcia, dotyczącymi Sołectwa i Gminy.
§ 16. 1. Do zadań Sołtysa należy wykonywanie czynności określonych w niniejszym Statucie, realizacja
uchwał Zebrania Wiejskiego oraz zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, a w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) wykonanie zadań z zakresu administracji określonych w ustawach szczególnych,
3) utrzymanie stałego kontaktu z organami Gminy,
4) wykonanie bieżącego zarządu mieniem gminnym przekazanym Sołectwu,
5) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego i organów Gminy z inicjatywami społecznogospodarczymi
i problemami do rozstrzygnięcia,
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 5
6) realizowanie uchwał organów Gminydotyczących
Sołectwa,
7) przynajmniej raz w roku składanie sprawozdania o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu
Wiejskim,
8) organizowanie pracy Rady Sołeckiej, w tym zwoływanie jej posiedzeń w zależności od potrzeb.
2. Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego.
3. O sposobie załatwienia zgłoszonych przez Sołectwo spraw Wójt informuje Sołtysa, który przekazuje
informacje mieszkańcom Sołectwa.
§ 17. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 18. 1. W przypadku rezygnacji z funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie przyjmuje
rezygnację w głosowaniu jawnym.
2. Następnie przeprowadza się ponowne wybory Sołtysa lub wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej
odpowiednio zgodnie z rozdziałem 6 lub 5 niniejszego Statutu.
§ 19. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim.
Rozdział 5.
Tryb wyboru i odwołania członków rady sołeckiej
§ 20. 1. Wybór członków Rady Sołeckiej odbywa się w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów przez Zebranie Wiejskie.
2. Wybory Rady Sołeckiej przeprowadza Zebranie Wiejskie Wyborcze.
3. Do przeprowadzenia wyborów członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie Wyborcze
zwołuje Sołtys, po
uzgodnieniu terminu Zebrania Wiejskiego Wyborczego
z Wójtem.
4. Dla ważności wyborów przeprowadzonych na Zebraniu Wiejskim Wyborczym
wymagana jest obecność co
najmniej 15% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
5. Ogłoszenie o terminie Zebrania Wiejskiego Wyborczego
podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa
co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych podając: miejsce zebrania, datę, godzinę i porządek obrad
Zebrania oraz drugi termin Zebrania Wiejskiego, co najmniej po 15 minutach od pierwszego terminu Zebrania.
6. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory są
przeprowadzone w drugim terminie, o którym mowa w pkt 5, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu
Wiejskim Wyborczym.
§ 21. 1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Wyborczego
stwierdza quorum i prawomocność zebrania do
podejmowania prawomocnych uchwał na podstawie listy obecności.
2. Do przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej uczestnicy wybierają spośród siebie Komisję Skrutacyjną
w składzie 3osobowym.
3. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydat na członka Rady Sołeckiej.
4. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybiera Komisja spośród siebie.
5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej ustnie
do protokołu lub pisemnie w przypadku nieobecności na Zebraniu),
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
5) ogłoszenie wyników wyborów.
§ 22. 1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory Rady Sołeckiej przyjmując w tym celu zgłoszenie
kandydatów. Kandydaci na członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być wysuwani przez uczestników
Zebrania.
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 6
2. Głosowanie jest tajne. W tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią
Sołectwa z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów i pouczeniem o sposobie głosowania.
3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwiskach kandydatów, na których
wyborca oddaje swój głos.
4. Nieważne są karty do głosowania: całkowicie przedarte i inne niż ustalono.
5. Nieważne są głosy na kartach, na których postawiono znak „X” przy nazwisku większej ilości kandydatów,
niż ilość mandatów do obsadzenia.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą największą ilość głosów (w
kolejności do 3 miejsca) przeprowadza się wybory dodatkowe z tym, że w wyborach uczestniczą tylko ci
kandydaci, którzy otrzymali taką samą największą ilość głosów.
7. W przypadku, gdy w wyborach dodatkowych kandydaci powtórnie otrzymali tę samą liczbę głosów,
Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Wyborczego
dokonuje wyboru członka (członków) Rady Sołeckiej poprzez
losowanie.
§ 23. 1. Druki protokołów głosowania dla komisji skrutacyjnych oraz kart do głosowania dostarcza Wójt.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej powinien zawierać:
1) skład komisji skrutacyjnej,
2) ilość osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim Wyborczym,
3) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
4) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
5) ilość głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru,
7) datę przeprowadzenia wyborów.
3. Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 24. 1. Z Zebrania Wiejskiego Wyborczego
sporządza się protokół, którego integralną częścią są protokoły
z przeprowadzonego głosowania i podjęte przez Zebranie Wiejskie uchwały.
2. Protokół podpisuje przewodniczący Zebrania Wiejskiego Wyborczego
i protokolant.
§ 25. Organem właściwym do stwierdzenia ważności wyborów Rady Sołeckiej jest Wójt.
§ 26. 1. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba dokonania wyboru członka Rady Sołeckiej, Zebranie
Wiejskie dla wyboru członka Rady Sołeckiej w czasie kadencji przeprowadza się analogicznie jak w § 22
niniejszego Statutu.
2. Mandat członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej,
3) odwołania przed upływem kadencji,
4) utraty prawa wybieralności.
Rozdział 6.
Tryb wyboru i odwołania Sołtysa
§ 27. 1. Sołtys Sołectwa Pietrzykowice wybierany jest w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, tajnym
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Odwołanie Sołtysa następuje w tym samym trybie co jego wybór. Do odwołania Sołtysa zapisy niniejszego
Rozdziału stosuje się odpowiednio.
§ 28. 1. Prawo wybierania Sołtysa ma każdy obywatel Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył
18 lat.
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 7
2. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 29. 1. Okręgiem wyborczym jest Sołectwo.
2. W zależności od potrzeb, w celu umożliwienia udziału w wyborach wszystkim mieszkańcom Sołectwa
uprawnionym do głosowania, Wójt Gminy może utworzyć obwody głosowania.
§ 30. Wybory na terenie Sołectwa przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza, która w przypadku powołania
jednego obwodu głosowania pełni zadania obwodowej komisji wyborczej.
§ 31. 1. Do zadań Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa,
2) podanie do publicznej wiadomości obwieszczeń wyborczych,
3) ustelenie wyników głosowania w Sołectwie,
4) sporządzenie i wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Sołectwa informacji o wyniku wyborów.
2. Jeżeli z protokołu głosowania wyniknie, że kandydaci na Sołtysa otrzymali tę samą ilość głosów,
Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej przeprowadza losowanie w obecności członków komisji.
§ 32. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
1) przygotowanie lokalu wyborczego,
2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie glosowania,
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie głosowania.
§ 33. 1. Skład Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz składy i siedziby obwodowych komisji wyborczych wskazuje
najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów Wójt Gminy.
2. W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa (stale
zamieszkałych w sołectwie) w tym jeden pracownik Urzędu Gminy delegowany przez Wójta Gminy.
3. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi 5 osób spośród mieszkańców Sołectwa (stale
zamieszkałych w Sołectwie) w tym jeden pracownik Urzędu Gminy delegowany przez Wójta Gminy.
4. W skład komisji nie może wchodzić osoba kandydująca na sołtysa.
5. Pierwsze posiedzenia Komisji Sołeckiej oraz komisji obwodowych organizuje Wójt Gminy.
6. Komisje na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.
7. Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Sołectwie i w Urzędzie Gminy.
§ 34. Kandydaci na Sołtysa mają prawo wyznaczyć męża zaufania, o czym powinni poinformować Sołecką
Komisję Wyborczą w chwili rejestrowania się jako kandydat na Sołtysa.
§ 35. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Wójt Gminy.
§ 36. Każda jednostka organizacyjna Gminy zobowiązana jest udostępnić bezpłatnie pomieszczenie wskazane
przez Wójta Gminy z przeznaczeniem na lokal wyborczy.
§ 37. 1. Wybory Sołtysa zarządza Rada Gminy nie później niż na 45 dni przed upływem kadencji sołtysa.
2. W przypadku wyborów uzupełniających wybory winny odbyć się w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wakatu
na funkcji sołtysa.
§ 38. Uchwałę Rady Gminy o zarządzeniu wyborów Wójt Gminy podaje niezwłocznie do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 39. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców.
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 8
§ 40. 1. Spis sporządza się w Urzędzie Gminy najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów, na podstawie
stałego rejestru wyborców w Gminie, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach.
§ 41. 1. Spis udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy.
2. Wójt powiadamia wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty o sporządzeniu spisu wyborców oraz o czasie
i miejscu jego udostępnienia do wglądu wyborcom.
§ 42. 1. Spis wyborców oraz karty do głosowania Wójt Gminy przekazuje za potwierdzeniem odbioru
przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej na dwa dni poprzedzające dzień wyborów.
2. Sołecka Komisja Wyborcza ustala sposób bezpiecznego przechowania kart do głosowania.
3. W przypadku powołania komisji obwodowych przewodniczący Komisji Sołeckiej za potwierdzeniem
przekazuje spisy wyborców oraz karty do głosowania obwodowym komisją wyborczym w dniu poprzedzającym
dzień wyborów.
§ 43. Prawo zgłaszania kandydatów na sołtysów przysługuje wyborcom Sołectwa, którzy posiadają czynne
i bierne prawo wyborcze.
§ 44. 1. Kandydaci na sołtysa mogą składać zgłoszenia osobiście lub przez inne osoby.
2. Kandydatów na sołtysa należy zgłaszać na oddzielnych drukach.
3. W zgłoszeniu podaje się nazwisko, imię (imiona), wiek oraz miejsce zamieszkania kandydata.
4. Do każdego zgłoszenia musi być dołączone pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydatowanie oraz, że wpisany jest do rejestru wyborców.
5. Zgłoszenie kandydata na sołtysa winno być poparte podpisami co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa
uprawnionych do głosowania.
§ 45. Kandydatów na sołtysa należy zgłaszać w dni robocze między 25 a 20 dniem poprzedzającym termin
wyborów w godz. od 9:00 do 15:00 dyżurującym członkom Sołeckiej Komisji Wyborczej.
§ 46. 1. Sołecka Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada czy jest prawidłowo wypełnione
i odnotowuje na nim datę przyjęcia i liczbę porządkową wpływu.
2. Sołecka Komisja Wyborcza wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
§ 47. Sołecka Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje zgłoszenie kandydata w protokole rejestracji.
§ 48. 1. Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów wpłynie tylko jedno zgłoszenie, wyboru
sołtysa nie przeprowadza się.
2. W sytuacji określonej w pkt 1 Sołecka Komisja Wyborcza sporządza stosowny protokół stwierdzający
zaistnienie przesłanki umożliwiającej nie przeprowadzenie wyborów sołtysa, który niezwłocznie przekazuje
Wójtowi Gminy.
3. Za wybranego sołtysa uznaje się jedynego kandydata na sołtysa z dniem sporządzenia protokołu, o którym
mowa w pkt 2.
§ 49. Po zarejestrowaniu kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów na sołtysa według
kolejności zgłoszeń.
§ 50. Sołecka Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie ogłoszeń o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa
zawierających dane o kandydatach.
§ 51. 1. Sołecka Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów nazwisko kandydata na Sołtysa,
w następujących przypadkach:
1) złożenia osobiście na piśmie oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie,
2) śmierci kandydata.
2. Sołecka Komisja Wyborcza niezwłocznie zawiadamia o faktach określonych w ust. 1 wyborców poprzez
wywieszenie ogłoszeń.
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 9
§ 52. 1. Głosowanie odbywa się bez przerwy w lokalu wyznaczonym przez Wójta Gminy, zwanym dalej
lokalem wyborczym między godziną 8:00 a 20:00.
2. O godzinie 20:00 przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili mogą głosować
tylko wyborcy, którzy weszli przed godz. 20:00.
§ 53. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.
§ 54. 1. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, po czym zamyka ją
i pieczętuje pieczęcią sołectwa, a także ustala ponownie liczbę otrzymanych kart do głosowania i pieczętuje je
pieczęcią sołectwa.
2. Do czasu zakończenia głosowania nie wolno otwierać urny.
§ 55. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni co
najmniej 3 członkowie komisji wyborczej w tym przewodniczący lub jego zastępca. W lokalu wyborczym mogą
być obecni również mężowie zaufania zgłoszeni przez kandydatów na sołtysów.
§ 56. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument
umożliwiający ustalenie jego tożsamości.
2. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie dopisany do spisu i dopuszczony do głosowania przez
komisję wyborczą jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie Sołectwa lub wpisany jest do rejestru
wyborców.
§ 57. Wyborca wpisany i dopisany do spisu wyborców otrzymuje kartę do głosowania i potwierdza jej
otrzymanie własnoręcznym podpisem w rubryce spisu wyborców.
§ 58. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych okoliczności głosowanie było
chwilowo uniemożliwione, komisja wyborcza może zarządzić przerwanie głosowania podejmując stosowną
uchwałę. Uchwała komisji w tej sprawie powinna być podana natychmiast do publicznej wiadomości i przekazana
przewodniczącemu sołeckiej komisji wyborczej oraz Wójtowi Gminy.
2. Na okres przerwy w głosowaniu komisja zabezpieczai pieczętuje wlot urny. Za urnę w trakcie przerwy
odpowiada przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności w lokalu wyborczym, jego zastępca.
§ 59. 1. Przed lokalem, w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku w którym znajduje się lokal, zabroniona
jest agitacja wyborcza.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się jedynie urzędowe ogłoszenia.
§ 60. 1. Przewodniczący komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku w czasie głosowania, w tym
celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu przez osoby zakłócające spokój.
2. O miejscu i terminie wyborów Wójt Gminy zawiadamia właściwy Komisariat Policji.
§ 61. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
§ 62. 1. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób,
którym wydano karty do głosowania.
2. Komisja ustala liczbę nie wydanych kart do głosowania i umieszcza je w opieczętowanych pakietach.
3. Przewodniczący komisji wyborczej w obecności członków komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja
liczy karty do głosowania.
4. Karty przedarte całkowicie uważa się za nieważnie.
5. Jeżeli liczba kart do głosowania jest inna niż kart wydanych wyborcom, komisja podaje w protokole
przypuszczalny powód niezgodności.
§ 63. 1. Komisja wyborcza ustala na podstawie ważnych kart do głosowania liczbę głosów ważnie oddanych na
poszczególnych kandydatów.
2. Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania na sołtysa.
§ 64. 1. W protokole głosowania wymienia się liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania,
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 10
2) wyborców którym wydano karty do głosowania,
3) oddanych kart do głosowania,
4) kart ważnych,
5) kart nieważnych,
6) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole podaje się również liczbę kart do głosowania otrzymanych lecz nie wykorzystanych.
3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz informacje o podjętych przez
komisję uchwałach w szczególności dotyczące przerw w głosowaniu.
4. Każdą stronę protokołu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej obecni przy jego sporządzaniu.
Protokół opatruje się pieczątką sołectwa.
§ 65. 1. W przypadku powołania obwodowych komisji wyborczych przewodniczący komisji niezwłocznie
przekazują podpisane protokoły do przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej
2. Komisja Sołecka sporządza w dwóch egzemplarzach zbiorczy protokół z głosowania na sołtysa.
3. Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje Wójtowi w zapieczętowanej
kopercie jeden egzemplarz protokołu.
§ 66. Dokumentacja z przeprowadzonych wyborów sołtysa łącznie z drugim egzemplarzem protokołu ze
zbiorczym wynikiem głosowania przekazywana jest Wójtowi Gminy.
§ 67. 1. Na karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania.
2. Karta do głosowania winna być zadrukowana tylko z jednej strony i jednym rodzajem czcionki dla
wszystkich kandydatów.
3. Wzór karty do głosowania ustala Wójt Gminy.
§ 68. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
§ 69. 1. Wójt Gminy zarządza druk kart do głosowania na sołtysa oraz zapewnia ich przekazanie Sołeckiej
Komisji Wyborczej.
2. Jeżeli po wydrukowaniu kart, kandydat na sołtysa złożył rezygnację z kandydatowania, nazwisko kandydata
pozostawia się na karcie do głosowania. Informację o skreśleniu kandydata i warunkach ważności głosu, w formie
ogłoszenia wywiesza się do wiadomości wyborców w lokalu wyborczym.
§ 70. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez Wójta Gminy lub nie opatrzone pieczątką
sołectwa.
§ 71. 1. W wyborach sołtysa wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając znak „X” na karcie w kratce
obok nazwiska tylko jednego kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” obok więcej niż jednego
kandydata, kandydata skreślonego z listy kandydatów lub nie postawiono znaku obok żadnego kandydata.
§ 72. Dopiski i adnotacje na karcie do głosowania nie powodujące jej nieczytelności nie mają wpływu na
ważność oddanego na niej głosu.
§ 73. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych
głosów w Sołectwie.
2. Jeżeli kandydaci otrzymali tę samą liczbę ważnie oddanych głosów, o wyborze sołtysa rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej w obecności wszystkich członków
komisji.
Rozdział 7.
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
§ 74. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa prowadzony jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem.
2. Nadzór nad działaniem organów Sołectwa w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Gminy.
Id: QOKXTLZEMRCVMSSORPEXKJQRX.
Podpisany Strona 11
§ 75. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy w
zakresie ustalonym każdorazowo w drodze odrebnej uchwały Rady Gminy oraz Wójt . Kontrola odbywa się
według kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Sołtys i Rada Sołecka są obowiązani niezwłocznie udostępnić Wójtowi i Radzie Gminy wszelkie dokumenty
dotyczące działalności Sołectwa oraz udzielać pisemnych wyjaśnień.
§ 76. 1. Kopię protokołu z Zebrania Wiejskiego i podjęte uchwały Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14
dni od daty odbycia zebrania.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem, Statutem Gminy lub Statutem Sołectwa są nieważne.
3. Nieważność uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie stwierdza Rada Gminy podając treść
rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 77. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidywanym dla jego uchwalenia.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ